ඉංගී‍්‍රසි රචනා 100ක්
100 English Essays


For IELTS Students / University Students / O/L & A/L Students


promo

දැන් ම ඔබේ email එකට ගෙන්වාගන්න.
Get this package to your email right now.


Click here for samples
Downloads: 560

අන්තර්ගතය / Content100 Essays just for Rs.250/-


ගෙවීම් විස්තර / Payment details


අන්තර්ජාලය හරහා මිලදීගැනීම/Online payment link
Easy cash / mcash / sampath vishwa / card payments
බැංකු තැන්පතු / Bank deposits
Fund transfer / cash deposit

Price / මිල - Rs.250/-

Commercial bank
KWDS Sirikumara
8110035747
Homagama branch
Sampath bank
KWDS Sirikumara
108057166229
Hatton branch
Peoples bank
KWDS Sirikumara
019200100006706
Dehiwala branch
BOC
KWDS Sirikumara
84193733
Bambalapitiya branch


බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු රිසිට් පතෙහි ඡායා පිටපතක් සමග විද්‍යුත් ලිපිනය අපට එවන්න
Send us your email address with picture of the receipt

About author / කතුවරයා


KWD Sandun Sirikumara


CEO / Chief translator of Sri Lanka Sinhala English Translations Group
Principal of Shilpa Educational Institute
Translator / Former banker / English & Maths tutor
Software & web engineer / Designer
Dip. English / Dip. Translation & Interpretation / DABF / IABF
Certified translator of SLC Paris
Certified translator of One Hour Translation Group


Tel: 0755825908 | 0702684505
ssirikumara@gmail.com
english.setranslator@gmail.com
https://www.facebook.com/setranslator
blog.setranslator.com
Our YouTube Channel

web counter