ලිපි ආකෘතීන් 120ක්
120 Letter templates & Samples (word & pdf)


Letter writing guide is also attached
ලිපි ලිවීමේ මාර්ගෝපදේශය ද මේ සමග අමුණා ඇත

promo

ඔබේ ආයතනයට හෝ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය ලිපි ආකෘතීන් 120ක්
දැන් ම ඔබේ විද්‍යුත් ලිපිනයට ගෙන්වාගන්න.


Content

ලිපි ආකෘතීන් 120 ම රු.500ක් පමණයි.


Download sample letters (PDF)
නොමිලයේ ලිපි කිහිපයක් ලබාගන්න

Click here / මේ මත click කරන්න

Downloads: 779

ගෙවීම් විස්තර / Payment details


අන්තර්ජාලය හරහා මිලදීගැනීම/Online payment link
Easy cash / mcash / sampath vishwa / card payments
බැංකු තැන්පතු / Bank deposits
Fund transfer / cash deposit

Price / මිල - Rs.500/-

Commercial bank
KWDS Sirikumara
8110035747
Homagama branch
Sampath bank
KWDS Sirikumara
108057166229
Hatton branch
Peoples bank
KWDS Sirikumara
019200100006706
Dehiwala branch
BOC
KWDS Sirikumara
84193733
Bambalapitiya branch


බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු රිසිට් පතෙහි ඡායා පිටපතක් සමග විද්‍යුත් ලිපිනය අපට එවන්න
Send us your email address with picture of the receipt


Tel: 0755825908 | 0702684505
ssirikumara@gmail.com
https://www.facebook.com/setranslator
blog.setranslator.com

web counter