ඉංගී‍්‍රසි PDF පාඩම් මාලාවන්

promo

අන්තර්ගතය / Content

PDF 450ක්, A4 පිටු 800ක්

සියලු පාඩම් සිංහලෙන් විස්තර කෙරේ


Full Grammar Pack - Rs.800

සියලු ඉංගී‍්‍රසි ව්‍යාකරණ

පාඩම් 200ක් / 68 PDFs / 230 pages
Exercises Pack - Rs.300

ඉංගී‍්‍රසි අභ්‍යාස (පිළිතුරු සමග)

අභ්‍යාස 260ක් / 50 PDFs / 217 pagesEnglish Essay Pack - Rs.150

ඉංගී‍්‍රසි රචනා

රචනා 100ක් / 100 PDFs / 100 pagesBusiness English Pack - Rs.400

ව්‍යාපාරික ඉංගී‍්‍රසි

පාඩම් 10ක් / 75 PDFs / 100 pagesLetter Template Pack - Rs.200

ඉංගී‍්‍රසි ලිපි අකෘතීන්

ලිපි 120ක් / 120 PDFs & word docsGlossary Pack - Rs.150

වචනමාලාව

වචන 1200ක් / 45 PDFs / 45 pagesසියලු සාම්පල් PDF ලෙස download කරගැනීමට පහත button එක click කරන්න


download
Sample views: 1595

ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් මාලාවන් තෝරන්න

Grammar pack (Rs.800)
Exercise pack (Rs.300)
Essay pack (Rs.150)
Business pack (Rs.400)
Letter pack (Rs.200)
Glossary pack (Rs.150)

අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ගෙවීම
Online payment link
Visa / Master / FriMi / Vishwa / Hela Pay

First Name*
Last Name*
Email*
Contact No.


බැංකු තැන්පතු / Bank deposits
Fund transfer / cash deposit
Commercial bank
KWDS Sirikumara
8110035747
Homagama branch
Sampath bank
KWDS Sirikumara
108057166229
Hatton branch
Peoples bank
KWDS Sirikumara
019200100006706
Dehiwala branch
BOC
KWDS Sirikumara
84193733
Bambalapitiya branch


බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු රිසිට් පතෙහි ඡායා පිටපතක් සමග විද්‍යුත් ලිපිනය අපට එවන්න
Send us your email address along with a screenshot of the receipt

About author / කතුවරයා


KWD Sandun Sirikumara


Sworn Translator (Oath)
CEO / Chief translator of Sri Lanka Sinhala English Translations Group
Translator / Former banker / English tutor
Dip. English / Dip. Translation & Interpretation / DABF / IABF
Certified translator of SLC Paris
Certified translator of One Hour Translation Group


Tel: 0755825908 | 0702684505
ssirikumara@gmail.com
english.setranslator@gmail.com
https://www.facebook.com/setranslator
blog.setranslator.com
Our YouTube Channel

web counter